!!! За актуални цени и наличности, посетете новия ни сайт: IskamGo.com !!!

Технология на производството на лозов посадъчен материал

С оглед заздравяването на вътрешния пазар и за да се премахнат пречките пред свободната търговия на посадъчен материал в Европейската общност е необходимо да се въведат и спазват определени условия  за продажба на посадъчен материал, произведен съгласно  нови производствени технологии.

За тази цел Съветът на Европейския съюз издаде Директива 68/193, изменена с Директива 2002/11 от 14 февруари 2002 г., в която са изложени  условията и реда за производството и търговия със сертифициран лозов посадъчен материал.

Целта на тази Директива е да гарантира качеството на посадъчния материал в страните от ЕС  след отпадане на  границите в Общността.

Всяка страна-членка на ЕС трябва да състави Каталог на сортовете, които се допускат до сертифициране  и до официален контрол на стандартен размножителен материал на своята територия. В него се определят основните морфологични и физиологични  характеристики, които позволяват да се разграничат отделните  сортове.

Страните – членки на ЕС следва да контролират вписаните сортове в каталозите на другите страни – членки,  допуснати до сертифициране и контрол на стандартен размножителен материал върху тяхната територия.

Всяка страна е длъжна да изготвя , когато се наложи  списък с  клоновете, които са официално допуснати  за сертифициране  на нейна територия.

За да осигури подходящ контрол при движението на лозов посадъчен материал, всички страни – членки трябва да издават придружителни документи за всяка партида.

Началото за изграждане на Система за  сертифициране на лозов посадъчен материал бе поставено през 1999 г. с  проекта “Насърчаване на овощарството и лозарството в България и на земеделието в планински регион Ловеч”, съвместно с представители на МЗГ , научно-изследователски институции и Националното сдружение на производителите  на лозов посадъчен  материал.

Предвижда се през 2005 г. с подкрепата на проекта на  Немското дружество за техническо  сътрудничество ФАМАД да се изградят на няколко места  в страната моделни маточни насаждения от червени , бели и десертни сортове лози.

2017-03-14T12:19:43+02:00Categories: Блог|